Y Cyngor

Cynghorau Cymuned

Mae Cynghorau Cymuned yn cynrychioli cymunedau unigol o fewn eu siroedd. Eu prif nod yw gwella amgylchedd ac ansawdd bywyd y bobl sy’n byw yn eu hardaloedd.

Mae gan Gynghorau Cymuned bwerau cyfreithiol i ddarparu rhai gwasanaethau, ac maent yn gweithio’n agos gyda’r Cyngor Sir yn eu hardal.

Dyma ambell beth mae Cynghorau Cymuned yn gyfrifol amdanynt –

  • hysbysfyrddau ac arwyddion gwybodaeth i’r cyhoedd
  • meinciau cyhoeddus a llochesi bysiau
  • cynnal a chadw llwybrau cyhoeddus
  • gofalu am fynwentydd.

Pwy all fod yn Gynghorydd Cymunedol?

Mae’n rhaid i chi fod yn:

  • ddeiliad Prydeinig, neu’n ddinesydd y Gymanwlad neu’r Undeb Ewropeaidd; ac ar y “dyddiad perthnasol” (h.y. y diwrnod y cewch eich enwebu arno neu, os oes etholiad, diwrnod yr etholiad) yn 18 oed neu drosodd;

A hefyd:

  • ar y “dyddiad perthnasol”, yn etholwr llywodraeth leol ar gyfer ardal y cyngor yr ydych am sefyll ar ei chyfer; neu
  • eich bod yn ystod cyfnod cyfan y 12 mis blaenorol wedi meddiannu, yn berchennog neu’n denant unrhyw dir ac adeiladau eraill yn ardal y cyngor; neu
  • yn ystod yr un cyfnod fod eich prif neu unig fan gwaith yn ardal y cyngor; neu
  • eich bod yn ystod y cyfnod 12 mis hwnnw wedi byw yn ardal y cyngor (neu o fewn tair milltir iddi)

Cyllid

Bob blwyddyn, bydd y Cyngor yn ceisio rhagweld pa wasanaethau y bydd yn eu darparu, ac yn amcangyfrif faint o arian fydd ei angen arno i’w cyllido. ‘Gosod praesept’ yw’r term swyddogol am hyn, ac mae’r arian yn cael ei gasglu drwy’r Dreth Gyngor.

Rhoddion Ariannol

Mae Deddf Llywodraeth Leol 1972 yn caniatáu i Gynghorau Cymuned wario ar weithgarwch nad oes ganddynt bwerau penodol yn ei gylch, os yw’r Cyngor o’r farn y bydd y gwariant o fydd uniongyrchol i’r ardal. Rhoddir caniatâd hefyd i’r Cyngor wario at ddibenion elusennol.

Bob blwyddyn, rhoddir cyfle i fudiadau o fewn dalgylch y Cyngor a thu hwnt, wneud cais am rodd ariannol. Gellir gwneud hyn trwy gysylltu â’r Clerc a rhoi manylion bras am waith y mudiad ynghyd â chopi o’r fantolen ddiweddaraf.

Dros y blynyddoedd, mae’r Cyngor wedi rhoi arian i’r canolfannau cymdeithasol yn yr ardal, i gylchoedd meithrin lleol ac i amrywiol elusennau, grwpiau a chymdeithasau yn yr ardal leol a thu hwnt.

Llwybrau Cyhoeddus

Mae’r defnydd o lwybrau cyhoeddus yn amrywio, gydag ambell lwybr yn cael ei ddefnyddio’n gyson, a dim cymaint o ddefnydd ar lwybrau eraill.

Mae Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno system o gategoreiddio llwybrau sy’n seiliedig ar y defnydd y mae pobl yn ei wneud o’r llwybrau a’u buddioldeb.

Categori

Diffiniad

1

Llwybrau sy’n hwyluso symudiad pobl. Fel arfer, maent yn cael defnydd sylweddol neu’n ffurfio cyswllt mewn pentrefi.

2

Llwybrau poblogaidd a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer pleser gan gynnwys llwybrau o amgylch cymunedau.

3

Llwybrau, a dim ond defnydd achlysurol arnynt, ond sy’n ffurfio cyswllt pwysig rhwng y llwybrau yng nghategoriau 1 a 2.

4

Llwybr heb unrhyw fudd na photensial amlwg lle mae llwybr arall rhesymol a chyfleus ar gael ar lwybr categori uwch.
Am fwy o wybodaeth gweler Polisiau Hawliau Tramwy Cyngor Gwynedd

Cynghorwyr

Mae 16 sedd ar y Cyngor. Mae’r Cynghorwyr, sy’n rhoi eu gwasanaeth yn wirfoddol ac yn ddi-dâl, yn cynrychioli’r wardiau o fewn y gymuned.

Mae rhai o’r Cynghorwyr wedi gwasanaethu ers blynyddoedd lawer, ac mae’n braf gweld Cynghorwyr ifanc hefyd yn elwa o brofiad helaeth y gweddill, ac yn rhoi llais i’r genhedlaeth iau.

Dyma restr o’r aelodau a’u manylion cyswllt:

Ward Enw Cyfeiriad Rhifau Ffôn Ymlyniad Gwleidyddol Aelodaeth Is-Bwyllgor
Bryncir Edward Evans Llystyn Isaf, Bryncir, Gwynedd.  LL51 9LX 01766 530226

07706042244

Annibynnol Mynwentydd.

Eiddo.

Richard Parry Gwindy, Llecheiddior, Bryncir, Gwynedd.  LL51 9EZ 01766 530252 Annibynnol Cyllid a Llywodraethiant.

Llwybrau Cyhoeddus.

Prenteg Gwilym Evans Gelli, Prenteg, Gwynedd.  LL49 9TD 01766 512632

07527960363

Annibynnol Cyllid a Llywodraethiant.

Llwybrau Cyhoeddus.

J Richard Williams Portreuddyn, Tremadog, Gwynedd.  LL49 9SN 01766 513937

07717192263

Annibynnol Mynwentydd.

Eiddo.

Garndolbenmaen Anwen Humphreys Oneida, Garndolbenmaen, Gwynedd.  LL51 9RX 01766 530719 Annibynnol Cyllid a Llywodraethiant.
John Jones Tan Ffolt, Garndolbenmaen, Gwynedd.  LL51 9TZ 01766 530312

07774603826

Annibynnol Mynwentydd.

Llwybrau Cyhoeddus.

Clifford Williams Llechwedd, Garndolbenmaen, Gwynedd.  LL51 9TZ 01766 530325

07733408916

Annibynnol Eiddo.
Dylan Pritchard 2 Bryn Eifion, Garndolbenmaen, Gwynedd.  LL51 9TQ 07795681647 Annibynnol
Golan Amanda Noutch Owen Clenennau, Golan, Garndolbenmaen. LL51 9YU 01766 530248

07786267486

Annibynnol Cyllid a Llywodraethiant.

Llwybrau Cyhoeddus.

Megan Lloyd Williams Cefn Coch Uchaf, Cwmystradllyn, Garndolbenmaen.  LL51 9AZ 01766 530319

07810225308

Annibynnol Mynwentydd.

Eiddo.

Penmorfa Dafydd Thomas Alltwen, 2 Bryncir Terrace, Penmorfa, Gwynedd.  LL49 9RY 01766 513254

 

Annibynnol Mynwentydd.

Eiddo.

Gwenno Emlyn Huws Ffynnon Beuno, Penmorfa, Gwynedd.  LL49 9SG 01766 512101

07765361132

Annibynnol Cyllid a Llywodraethiant.

Llwybrau Cyhoeddus.

Iddon Edwards Cae Cerrig, Penmorfa, Gwynedd.  LL49 9RT 01766 514587

07766346379

Annibynnol Cyllid a Llywodraethiant.
Pentrefelin Huw Pritchard Nant, 15 Bryn Tyddyn, Pentrefelin, Gwynedd.  LL52 0PE 01766 522558

07792174329

Annibynnol Mynwentydd.

Llwybrau Cyhoeddus.

Delyth Evans Bryn Melyn, Treflys, Porthmadog.  LL49 9YN 01766 515963

07887608139

Annibynnol Eiddo.

Cyllid a Llywodraethiant.

Manon Jones Evans 45 Bryn Tyddyn, Pentrefelin, Gwynedd.  LL52 0PE 07884098092 Annibynnol

Cyfarfodydd

Fel arfer, mae’r Cyngor yn cyfarfod  yng Nghanolfan Cymdeithasol Golan ar nos Iau gyntaf y mis am 7 o’r gloch .  Mae’r cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd ac eithrio pan fo materion sensitif yn cael eu trafod.  Cynhelir y cyfarfod blynyddol yn ystod mis Mai, ym mhob ward yn eu tro.

Newyddion & Hysbysebion

RHYBUDD O GANLYNIAD ARCHWILIAD
(DEDDF ARCHWILIO CYHOEDDUS (CYMRU) 2004
RHEOLIADAU ARCHWILIO A CHYFRIFO (CYMRU) 2014)

Cyngor Cymuned Dolbenmaen

Y mae RHYBUDD yn cael ei roddi bod yr archwiliad ar gyfer y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2020 wedi ei gwblhau ar
19 Tachwedd 2020

ac mae’r cyfrifon yn awr ar gael i etholwyr lleol eu harchwilio yn unol ag Adran
29 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

Mae’r wybodaeth angenrheidiol fel y’i diffinnir gan Adran 18 Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 yn cael ei harddangos yn Adran Dogfennaeth (Cyllid) y wefan.

Os nad yw’r wybodaeth angenrheidiol wedi’i harddangos wrth ochr yr hysbysiad hwn, bydd ar gael i’w harolygu drwy apwyntiad.

I drefnu i gael edrych ar y cyfrifon, cysylltwch â:

Clerc y Cyngor
cyngordolbenmaen@btinternet.com
01248 671243/07799026791

rhwng 9.00 a 7.00 o’r gloch
Dyddiedig: 8fed Rhagfyr 2020
Liz Watkin
(Swyddog Cyllido Cyfrifol)


Rhybudd o ganlyniad archwiliad

Mantolen 2019-2020

Adroddiad Blynyddol 2019 – 2020

RHYBUDD O GANLYNIAD
ARCHWILIAD
(DEDDF ARCHWILIO CYHOEDDUS (CYMRU) 2004
RHEOLIADAU ARCHWILIO A CHYFRIFO (CYMRU) 2014)

Rhybudd o ganlyniad archwiliad

HYSBYSIAD O BENNU DYDDIAD AR GYFER ARFER HAWLIAU ETHOLWYR:
Cyngor Cymuned Dolbenmaen
Y flwyddyn sy’n diweddu 31 Mawrth 2019

Darllenwch fwy

Fwy o Newyddion & Hysbysebion >>

Y Cyngor