Newyddion & Hysbysebion

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

HYSBYSIAD O BENNU DYDDIAD AR GYFER ARFER HAWLIAU ETHOLWYR:
Cyngor Cymuned Dolbenmaen
Y flwyddyn sy’n diweddu 31 Mawrth 2019

1. Dyddiad y cyhoeddiad 10/06/2019

2. Bob blwyddyn, mae’r cyfrifon blynyddol yn cael eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson sydd a diddordeb gyfle i archwilio a gwneud copVau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati yn ymwneud a hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Am y flwyddyn sy’n diweddu ar 31 Mawrth 2019, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol drwy wneud cais i:

Liz Watkin, Clerc, Tyn Lon, Bethel, Caernarfon LL55 1UW
01248 671243 / 07799 026791
cyngordolbenmaen@btinternet.com

rhwng yr oriau 9:30 a 5:30 ar Ddydd Llun i Ddydd Gwener gan ddechrau ar 1 Gorffennaf 2019 a gorffen ar 26 Gorffennaf 2019

3. 29 Gorffennaf 2019 hyd nes bod yr archwiliad wedi’i gwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:

  • yr hawl i gwestiynu’r Archwilydd Cyffredinol ynglyn a’r cyfrifon. Gellir cysylltu a’r Archwilydd Cyffredinol drwy BDO LLP, Arcadia House, Maritime Walk, Ocean Village, Southampton S014 3TL; ac
  • yr hawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a gwrthwynebu’r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf drwy BDO LLP, Arcadia House, Maritime Walk, Ocean Village, Southampton S014 3TL. Rhaid rhoi copi o’r hysbysiad ysgrifenedig hefyd i’r cyngor.

4. Mae’r archwiliad yn cael ei gynnal o dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr