Newyddion & Hysbysebion

Gwahoddir tendrau gan ymgymerwyr

Gwahoddir tendrau gan ymgymerwyr i:

  • Gynnal a chadw mynwentydd a/neu
  • Cynnal a chadw llwybrau a/neu
  • Torri gwair Cae Chwarae Penmorfa a/neu
  • Man waith cynnal a chadw yn y gymuned

i ddechrau 1 Mai 2021 am gyfnod o flwyddyn gyda’r opsiwn o estyniad am 2 flynedd ychwanegol.  Dyddiad cau tendrau 30 Ebrill 2021

Am fanylion pellach o’r gwaith a chopi o’r dogfennau tendr, cysylltwch gyda’r Clerc:

Liz Watkin,
Tŷn Lôn Bethel,
Caernarfon,
Gwynedd LL55 1UW

Ffôn:   07799026791/01248 671243
E-bost: cyngordolbenmaen@btinternet.com

 

Gwahoddir tendrau gan ymgymerwyr
Darllenwch fwy

RHYBUDD O GANLYNIAD ARCHWILIAD

RHYBUDD O GANLYNIAD ARCHWILIAD
(DEDDF ARCHWILIO CYHOEDDUS (CYMRU) 2004
RHEOLIADAU ARCHWILIO A CHYFRIFO (CYMRU) 2014)

Cyngor Cymuned Dolbenmaen

Y mae RHYBUDD yn cael ei roddi bod yr archwiliad ar gyfer y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2020 wedi ei gwblhau ar
19 Tachwedd 2020

ac mae’r cyfrifon yn awr ar gael i etholwyr lleol eu harchwilio yn unol ag Adran
29 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

Mae’r wybodaeth angenrheidiol fel y’i diffinnir gan Adran 18 Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 yn cael ei harddangos yn Adran Dogfennaeth (Cyllid) y wefan.

Os nad yw’r wybodaeth angenrheidiol wedi’i harddangos wrth ochr yr hysbysiad hwn, bydd ar gael i’w harolygu drwy apwyntiad.

I drefnu i gael edrych ar y cyfrifon, cysylltwch â:

Clerc y Cyngor
cyngordolbenmaen@btinternet.com
01248 671243/07799026791

rhwng 9.00 a 7.00 o’r gloch
Dyddiedig: 8fed Rhagfyr 2020
Liz Watkin
(Swyddog Cyllido Cyfrifol)


Rhybudd o ganlyniad archwiliad

Mantolen 2019-2020

Adroddiad Blynyddol 2019 – 2020

RHYBUDD O GANLYNIAD ARCHWILIAD
Darllenwch fwy

Ceisiadau am gymorth ariannol

Ceisiadau am gymorth ariannol

Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol gan fudiadau o fewn dalgylch y Cyngor.

Bydd angen gyrru llythyr cais a Mantolen Ariannol Gyfredol at y Clerc – Liz Watkin, Tyn Lôn, Bethel, Caernarfon. LL55 1UW neu cyngordolbenmaen@btinternet.com.

Dyddiad cau’r ceisiadau 31 Rhagfyr 2020.  Ni ystyrir unrhyw gais ar ôl y dyddiad yma.

Ceisiadau am gymorth ariannol
Darllenwch fwy