Cysylltu

Sut i gysylltu â ni

Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

Ms Eleri Davies
Clerc Cyngor Cymuned Dolbenmaen
Cartrefle
Bryncir
Gwynedd LL51 9LX

Rhif Ffôn: 07557125477

E-bost: cyngordolbenmaen@outlook.com

Newyddion & Hysbysebion

SEDDI WAG ACHLYSUROL – WARD GARNDOLBENMAEN A PENTREFELIN

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o sedd wag achlysurol mewn swydd Cynghorydd yn ward Garndolbenmaen a Chynghorydd yn ward Pentrefelin ar Gyngor Cymuned Dolbenmaen.

Cynhelir etholiad i lenwi’r seddi gwag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r wardiau uchod i’r: Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Gwener,30 Rhagfyr, 2022.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan y Cyngor Cymuned.

Eleri Davies
Clerc y Cyngor
Dyddiedig 12 Rhagfyr 2022

Hysbyseb Seddi Wag Achlysurol – Ward Garndolbenmaen a Pentrefelin

CASUAL VACANCIES – GARNDOLBENMAEN AND PENTREFELIN

NOTICE IS HEREBY GIVEN of a casual vacancy in the office of Councillor in the Garndolbenmaen ward and Pentrefelin ward on Dolbenmaen Community Council.

An election will be held to fill the vacancies if a request in writing for an election which includes the signatures of ten electors of the said wards is sent to: The Returning Officer, Gwynedd Council, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH within the period ending at 12 noon on Friday, 30 December 2022.

In the absence of a request for an election, the vacancy will be filled by the Community Council.

Eleri Davies
Clerk to the Council
Dated: 12 December 2022

Casual Vacancies – Garndolbenmaen and Pentrefelin wards

Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol gan fudiadau o fewn dalgylch y Cyngor.

Bydd angen gyrru

Ffurflen Gais am Gymorth Ariannol y gellir ei lawr lwytho o wefan y Cyngor neu gael copi trwy gysylltu â’r Clerc;

• Mantolen Ariannol Gyfredol.

at y Clerc Eleri Davies, Cartrefle, Bryncir, Gwynedd. LL51 9LX neu e-bost cyngordolbenmaen@outlook.com

Dyddiad cau’r ceisiadau 31 Rhagfyr 2022. Ni ystyrir unrhyw gais ar ôl y dyddiad yma.

Applications are invited from organisations within the Council area for financial assistance.

You will need to send

Application Form for Financial Assistance which can be downloaded or a copy can be received by contacting the Clerk.

• A current Balance Sheet.

to Eleri Davies, Clerk, Cartrefle, Bryncir, Gwynedd. LL51 9LX or by e-mail cyngordolbenmaen@outlook.com

Closing date for all applications 31 December 2022. Any applications received after this date will not be considered.

Fwy o Newyddion & Hysbysebion >>

Cysylltu