Y Cyngor

Cynghorau Cymuned

Mae Cynghorau Cymuned yn cynrychioli cymunedau unigol o fewn eu siroedd. Eu prif nod yw gwella amgylchedd ac ansawdd bywyd y bobl sy’n byw yn eu hardaloedd.

Mae gan Gynghorau Cymuned bwerau cyfreithiol i ddarparu rhai gwasanaethau, ac maent yn gweithio’n agos gyda’r Cyngor Sir yn eu hardal.

Dyma ambell beth mae Cynghorau Cymuned yn gyfrifol amdanynt –

  • hysbysfyrddau ac arwyddion gwybodaeth i’r cyhoedd
  • meinciau cyhoeddus a llochesi bysiau
  • cynnal a chadw llwybrau cyhoeddus
  • gofalu am fynwentydd.

Pwy all fod yn Gynghorydd Cymunedol?

Mae’n rhaid i chi fod yn:

  • ddeiliad Prydeinig, neu’n ddinesydd y Gymanwlad neu’r Undeb Ewropeaidd; ac ar y “dyddiad perthnasol” (h.y. y diwrnod y cewch eich enwebu arno neu, os oes etholiad, diwrnod yr etholiad) yn 18 oed neu drosodd;

A hefyd:

  • ar y “dyddiad perthnasol”, yn etholwr llywodraeth leol ar gyfer ardal y cyngor yr ydych am sefyll ar ei chyfer; neu
  • eich bod yn ystod cyfnod cyfan y 12 mis blaenorol wedi meddiannu, yn berchennog neu’n denant unrhyw dir ac adeiladau eraill yn ardal y cyngor; neu
  • yn ystod yr un cyfnod fod eich prif neu unig fan gwaith yn ardal y cyngor; neu
  • eich bod yn ystod y cyfnod 12 mis hwnnw wedi byw yn ardal y cyngor (neu o fewn tair milltir iddi)

Cyllid

Bob blwyddyn, bydd y Cyngor yn ceisio rhagweld pa wasanaethau y bydd yn eu darparu, ac yn amcangyfrif faint o arian fydd ei angen arno i’w cyllido. ‘Gosod praesept’ yw’r term swyddogol am hyn, ac mae’r arian yn cael ei gasglu drwy’r Dreth Gyngor.

Rhoddion Ariannol

Mae Deddf Llywodraeth Leol 1972 yn caniatáu i Gynghorau Cymuned wario ar weithgarwch nad oes ganddynt bwerau penodol yn ei gylch, os yw’r Cyngor o’r farn y bydd y gwariant o fydd uniongyrchol i’r ardal. Rhoddir caniatâd hefyd i’r Cyngor wario at ddibenion elusennol.

Bob blwyddyn, rhoddir cyfle i fudiadau o fewn dalgylch y Cyngor a thu hwnt, wneud cais am rodd ariannol. Gellir gwneud hyn trwy gysylltu â’r Clerc a rhoi manylion bras am waith y mudiad ynghyd â chopi o’r fantolen ddiweddaraf.

Dros y blynyddoedd, mae’r Cyngor wedi rhoi arian i’r canolfannau cymdeithasol yn yr ardal, i gylchoedd meithrin lleol ac i amrywiol elusennau, grwpiau a chymdeithasau yn yr ardal leol a thu hwnt.

Llwybrau Cyhoeddus

Mae’r defnydd o lwybrau cyhoeddus yn amrywio, gydag ambell lwybr yn cael ei ddefnyddio’n gyson, a dim cymaint o ddefnydd ar lwybrau eraill.

Mae Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno system o gategoreiddio llwybrau sy’n seiliedig ar y defnydd y mae pobl yn ei wneud o’r llwybrau a’u buddioldeb.

Categori

Diffiniad

1

Llwybrau sy’n hwyluso symudiad pobl. Fel arfer, maent yn cael defnydd sylweddol neu’n ffurfio cyswllt mewn pentrefi.

2

Llwybrau poblogaidd a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer pleser gan gynnwys llwybrau o amgylch cymunedau.

3

Llwybrau, a dim ond defnydd achlysurol arnynt, ond sy’n ffurfio cyswllt pwysig rhwng y llwybrau yng nghategoriau 1 a 2.

4

Llwybr heb unrhyw fudd na photensial amlwg lle mae llwybr arall rhesymol a chyfleus ar gael ar lwybr categori uwch.
Am fwy o wybodaeth gweler Polisiau Hawliau Tramwy Cyngor Gwynedd

Cynghorwyr

Mae 16 sedd ar y Cyngor. Mae’r Cynghorwyr, sy’n rhoi eu gwasanaeth yn wirfoddol ac yn ddi-dâl, yn cynrychioli’r wardiau o fewn y gymuned.

Mae rhai o’r Cynghorwyr wedi gwasanaethu ers blynyddoedd lawer, ac mae’n braf gweld Cynghorwyr ifanc hefyd yn elwa o brofiad helaeth y gweddill, ac yn rhoi llais i’r genhedlaeth iau.

Dyma restr o’r aelodau a’u manylion cyswllt:

WardEnwCyfeiriadRhifau FfônYmlyniad GwleidyddolAelodaeth Is-Bwyllgor
BryncirEdward EvansLlystyn Isaf, Bryncir, Gwynedd.  LL51 9LX01766 530226

07706042244

AnnibynnolMynwentydd.

Eiddo.

Richard ParryGwindy, Llecheiddior, Bryncir, Gwynedd.  LL51 9EZ01766 530252AnnibynnolCyllid a Llywodraethiant.

Llwybrau Cyhoeddus.

PrentegGwilym EvansGelli, Prenteg, Gwynedd.  LL49 9TD01766 512632

07527960363

AnnibynnolCyllid a Llywodraethiant.

Llwybrau Cyhoeddus.

J Richard WilliamsPortreuddyn, Tremadog, Gwynedd.  LL49 9SN01766 513937

07717192263

AnnibynnolMynwentydd.

Eiddo.

GarndolbenmaenAnwen HumphreysOneida, Garndolbenmaen, Gwynedd.  LL51 9RX01766 530719AnnibynnolCyllid a Llywodraethiant.
John JonesTan Ffolt, Garndolbenmaen, Gwynedd.  LL51 9TZ01766 530312

07774603826

AnnibynnolMynwentydd.

Llwybrau Cyhoeddus.

Clifford WilliamsLlechwedd, Garndolbenmaen, Gwynedd.  LL51 9TZ01766 530325

07733408916

AnnibynnolEiddo.
Michael Jones4 Mynydd Glas, Garndolbenmaen, LL51 9UJ01766 530757

07938 638570

GolanAmanda Noutch OwenClenennau, Golan, Garndolbenmaen. LL51 9YU01766 530248

07786267486

AnnibynnolCyllid a Llywodraethiant.

Llwybrau Cyhoeddus.

Megan Lloyd WilliamsCefn Coch Uchaf, Cwmystradllyn, Garndolbenmaen.  LL51 9AZ01766 530319

07810225308

AnnibynnolMynwentydd.

Eiddo.

PenmorfaDafydd ThomasAlltwen, 2 Bryncir Terrace, Penmorfa, Gwynedd.  LL49 9RY01766 513254

 

AnnibynnolMynwentydd.

Eiddo.

Gwenno Emlyn HuwsFfynnon Beuno, Penmorfa, Gwynedd.  LL49 9SG01766 512101

07765361132

AnnibynnolCyllid a Llywodraethiant.

Llwybrau Cyhoeddus.

Iddon EdwardsCae Cerrig, Penmorfa, Gwynedd.  LL49 9RT01766 514587

07766346379

AnnibynnolCyllid a Llywodraethiant.
PentrefelinHuw PritchardNant, 15 Bryn Tyddyn, Pentrefelin, Gwynedd.  LL52 0PE01766 522558

07792174329

AnnibynnolMynwentydd.

Llwybrau Cyhoeddus.

Delyth EvansBryn Melyn, Treflys, Porthmadog.  LL49 9YN01766 515963

07887608139

AnnibynnolEiddo.

Cyllid a Llywodraethiant.

Manon Jones Evans45 Bryn Tyddyn, Pentrefelin, Gwynedd.  LL52 0PE07884098092Annibynnol

Cyfarfodydd

Fel arfer, mae’r Cyngor yn cyfarfod  yng Nghanolfan Cymdeithasol Golan ar nos Iau gyntaf y mis am 7 o’r gloch .  Mae’r cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd ac eithrio pan fo materion sensitif yn cael eu trafod.  Cynhelir y cyfarfod blynyddol yn ystod mis Mai, ym mhob ward yn eu tro.

Newyddion & Hysbysebion

Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol gan fudiadau o fewn dalgylch y Cyngor.

Bydd angen gyrru

Ffurflen Gais am Gymorth Ariannol y gellir ei lawr lwytho o wefan y Cyngor neu gael copi trwy gysylltu â’r Clerc;

• Mantolen Ariannol Gyfredol.

at y Clerc Eleri Davies, Cartrefle, Bryncir, Gwynedd. LL51 9LX neu e-bost cyngordolbenmaen@outlook.com

Dyddiad cau’r ceisiadau 31 Rhagfyr 2022. Ni ystyrir unrhyw gais ar ôl y dyddiad yma.

Applications are invited from organisations within the Council area for financial assistance.

You will need to send

Application Form for Financial Assistance which can be downloaded or a copy can be received by contacting the Clerk.

• A current Balance Sheet.

to Eleri Davies, Clerk, Cartrefle, Bryncir, Gwynedd. LL51 9LX or by e-mail cyngordolbenmaen@outlook.com

Closing date for all applications 31 December 2022. Any applications received after this date will not be considered.

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Cymuned Dolbenmaen

Nos Iau 7fed o Orffennaf
am 7.00 pm
yng Nghanolfan Cymdeithasol Golan

Bydd cyfarfod mis Gorffennaf o’r Cyngor Cymuned yn dilyn y Cyfarfod Blynyddol

Agenda Cyfarfod Blynyddol 7fed o Orffennaf 2022

 

Fwy o Newyddion & Hysbysebion >>

Y Cyngor