Y Cyngor

Cynghorau Cymuned

Mae Cynghorau Cymuned yn cynrychioli cymunedau unigol o fewn eu siroedd. Eu prif nod yw gwella amgylchedd ac ansawdd bywyd y bobl sy’n byw yn eu hardaloedd.

Mae gan Gynghorau Cymuned bwerau cyfreithiol i ddarparu rhai gwasanaethau, ac maent yn gweithio’n agos gyda’r Cyngor Sir yn eu hardal.

Dyma ambell beth mae Cynghorau Cymuned yn gyfrifol amdanynt –

 • hysbysfyrddau ac arwyddion gwybodaeth i’r cyhoedd
 • meinciau cyhoeddus a llochesi bysiau
 • cynnal a chadw llwybrau cyhoeddus
 • gofalu am fynwentydd.

Pwy all fod yn Gynghorydd Cymunedol?

Mae’n rhaid i chi fod yn:

 • ddeiliad Prydeinig, neu’n ddinesydd y Gymanwlad neu’r Undeb Ewropeaidd; ac ar y “dyddiad perthnasol” (h.y. y diwrnod y cewch eich enwebu arno neu, os oes etholiad, diwrnod yr etholiad) yn 18 oed neu drosodd;

A hefyd:

 • ar y “dyddiad perthnasol”, yn etholwr llywodraeth leol ar gyfer ardal y cyngor yr ydych am sefyll ar ei chyfer; neu
 • eich bod yn ystod cyfnod cyfan y 12 mis blaenorol wedi meddiannu, yn berchennog neu’n denant unrhyw dir ac adeiladau eraill yn ardal y cyngor; neu
 • yn ystod yr un cyfnod fod eich prif neu unig fan gwaith yn ardal y cyngor; neu
 • eich bod yn ystod y cyfnod 12 mis hwnnw wedi byw yn ardal y cyngor (neu o fewn tair milltir iddi)

Cyllid

Bob blwyddyn, bydd y Cyngor yn ceisio rhagweld pa wasanaethau y bydd yn eu darparu, ac yn amcangyfrif faint o arian fydd ei angen arno i’w cyllido. ‘Gosod praesept’ yw’r term swyddogol am hyn, ac mae’r arian yn cael ei gasglu drwy’r Dreth Gyngor.

Rhoddion Ariannol

Mae Deddf Llywodraeth Leol 1972 yn caniatáu i Gynghorau Cymuned wario ar weithgarwch nad oes ganddynt bwerau penodol yn ei gylch, os yw’r Cyngor o’r farn y bydd y gwariant o fydd uniongyrchol i’r ardal. Rhoddir caniatâd hefyd i’r Cyngor wario at ddibenion elusennol.

Bob blwyddyn, rhoddir cyfle i fudiadau o fewn dalgylch y Cyngor a thu hwnt, wneud cais am rodd ariannol. Gellir gwneud hyn trwy gysylltu â’r Clerc a rhoi manylion bras am waith y mudiad ynghyd â chopi o’r fantolen ddiweddaraf.

Dros y blynyddoedd, mae’r Cyngor wedi rhoi arian i’r canolfannau cymdeithasol yn yr ardal, i gylchoedd meithrin lleol ac i amrywiol elusennau, grwpiau a chymdeithasau yn yr ardal leol a thu hwnt.

Llwybrau Cyhoeddus

Mae’r defnydd o lwybrau cyhoeddus yn amrywio, gydag ambell lwybr yn cael ei ddefnyddio’n gyson, a dim cymaint o ddefnydd ar lwybrau eraill.

Mae Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno system o gategoreiddio llwybrau sy’n seiliedig ar y defnydd y mae pobl yn ei wneud o’r llwybrau a’u buddioldeb.

Categori

Diffiniad

1

Llwybrau sy’n hwyluso symudiad pobl. Fel arfer, maent yn cael defnydd sylweddol neu’n ffurfio cyswllt mewn pentrefi.

2

Llwybrau poblogaidd a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer pleser gan gynnwys llwybrau o amgylch cymunedau.

3

Llwybrau, a dim ond defnydd achlysurol arnynt, ond sy’n ffurfio cyswllt pwysig rhwng y llwybrau yng nghategoriau 1 a 2.

4

Llwybr heb unrhyw fudd na photensial amlwg lle mae llwybr arall rhesymol a chyfleus ar gael ar lwybr categori uwch.
Am fwy o wybodaeth gweler Polisiau Hawliau Tramwy Cyngor Gwynedd

Cynghorwyr

Mae 16 sedd ar y Cyngor. Mae’r Cynghorwyr, sy’n rhoi eu gwasanaeth yn wirfoddol ac yn ddi-dâl, yn cynrychioli’r wardiau o fewn y gymuned.

Mae rhai o’r Cynghorwyr wedi gwasanaethu ers blynyddoedd lawer, ac mae’n braf gweld Cynghorwyr ifanc hefyd yn elwa o brofiad helaeth y gweddill, ac yn rhoi llais i’r genhedlaeth iau.

Dyma restr o’r aelodau a’u manylion cyswllt:

WardEnwCyfeiriadRhifau FfônYmlyniad GwleidyddolAelodaeth Is-Bwyllgor
BryncirEdward EvansLlystyn Isaf, Bryncir, Gwynedd.  LL51 9LX01766 530226

07706042244

AnnibynnolMynwentydd.
Eiddo.
Richard ParryGwindy, Llecheiddior, Bryncir, Gwynedd.  LL51 9EZ01766 530252AnnibynnolCyllid a Llywodraethiant.
Llwybrau Cyhoeddus.
PrentegGwilym EvansGelli, Prenteg, Gwynedd.  LL49 9TD01766 512632

07527960363

AnnibynnolCyllid a Llywodraethiant.
Llwybrau Cyhoeddus.
J Richard WilliamsPortreuddyn, Tremadog, Gwynedd.  LL49 9SN01766 513937

07717192263

AnnibynnolMynwentydd.
Eiddo.
GarndolbenmaenMichael Jones4 Mynydd Glas, Garndolbenmaen, LL51 9UJ01766 530757

07938 638570

AnnibynnolCyllid a Llywodraethiant.
John JonesTan Ffolt, Garndolbenmaen, Gwynedd.  LL51 9TZ01766 530312

07774603826

AnnibynnolMynwentydd.
Llwybrau Cyhoeddus.
Clifford WilliamsLlechwedd, Garndolbenmaen, Gwynedd.  LL51 9TZ01766 530325

07733408916

AnnibynnolEiddo.
Enid EggintonY Trip, Garndolbenmaen, Gwynedd. LL51 9 NQ07825220236AnnibynnolLlwybrau Cyhoeddus.
GolanJohn A. TillPlas Ymwlch Fawr, Criccieth, LL52 0PW01766 523712AnnibynnolCyllid a Llywodraethiant.
Llwybrau Cyhoeddus.
Megan Lloyd WilliamsCefn Coch Uchaf, Cwmystradllyn, Garndolbenmaen.  LL51 9AZ01766 530319

07810225308

AnnibynnolMynwentydd.
Eiddo.
PenmorfaJess WilliamsGarnedd Hir, Golan, Gwynedd. LL51 9YT07487812173

 

AnnibynnolMynwentydd
Gwenno Emlyn HuwsFfynnon Beuno, Penmorfa, Gwynedd.  LL49 9SG01766 512101

07765361132

AnnibynnolCyllid a Llywodraethiant.
Llwybrau Cyhoeddus.
Iddon EdwardsCae Cerrig, Penmorfa, Gwynedd.  LL49 9RT01766 514587

07766346379

AnnibynnolCyllid a Llywodraethiant.
PentrefelinHuw PritchardNant, 15 Bryn Tyddyn, Pentrefelin, Gwynedd.  LL52 0PE01766 522558

07792174329

AnnibynnolMynwentydd.
Llwybrau Cyhoeddus.
Sarah Jones17 Bryn Tyddyn
Pentrefelin, Gwynedd, LL52 0PE
07879072240AnnibynnolEiddo.
Raymond JonesGlan y Nant, Pentrefelin, Gwynedd. LL52 0PU07747347223AnnibynnolCyllid a Llywodraethiant.

Cyfarfodydd

Fel arfer, mae’r Cyngor yn cyfarfod  yng Nghanolfan Cymdeithasol Golan ar nos Iau gyntaf y mis am 7 o’r gloch .  Mae’r cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd ac eithrio pan fo materion sensitif yn cael eu trafod.  Cynhelir y cyfarfod blynyddol yn ystod mis Mai, ym mhob ward yn eu tro.

Newyddion & Hysbysebion

Cyngor Cymuned Dolbenmaen

HYSBYSIAD O GYFARFOD BLYNYDDOL

HYSBYSIR TRWY HYN

y cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Dolbenmaen yn Neuadd Garndolbenmaen, ar nos Iau’r 9fed o Fai am 7 o’r gloch yr hwyr.

Cynhelir y cyfarfod drwy gyfrwng y Gymraeg. Gofynnir i chi gysylltu ar Clerc – cyngordolbenmaen@outlook.com / 07557125477 cyn y 30ain o Ebrill os bydd angen gwasanaeth cyfieithu arnoch.

*******************

The Annual General Meeting of Dolbenmaen Community Council will be held in Neuadd Garndolbenmaen on Thursday evening 9th May at 7 o’clock.

The meeting will be held through the medium of Welsh. If you wish to attend and require the services of a translator, please contact the Clerk by e-mail or telephone before the 30th of April- cyngordolbenmaen@outlook.com / 07557125477.

Gwahoddir tendrau gan ymgymerwyr i:-

 • Gynnal a chadw mynwentydd a/neu
 • Cynnal a chadw llwybrau a/neu
 • Torri gwair Cae Chwarae Penmorfa a/neu
 • Mân waith cynnal a chadw yn y gymuned

i ddechrau 1 Mai 2024 am gyfnod o flwyddyn gyda’r opsiwn o estyniad am 2 flynedd ychwanegol.

Dyddiad cau tendrau 31 Mawrth 2024.

Am fanylion pellach o’r gwaith a chopi o’r dogfennau tendr, cysylltwch gyda’r Clerc:  Eleri Davies, Cartrefle, Bryncir, Garndolbenmaen, LL51 9LX. Ffôn: 07557125477 (ar ôl 6yh) neu e-bost: cyngordolbenmaen@outlook.com

Tenders are invited from undertakers to:-

 • Maintain Cemeteries and/or
 • Public Footpaths and/or
 • Mowing of the playground in Penmorfa and/or
 • Minor maintenance in the community

to commence 1 May 2024 for a period of one year with the option of an extension for an additional 2 years.

Tender deadline 31 March 2024.

For further details of the work and a copy of the tender documents, please contact the Clerk: Eleri Davies, Cartrefle, Bryncir, Garndolbenmaen, LL51 9LX. Phone: 07557125477 (after 6pm) or by e-mail: cyngordolbenmaen@outlook.com

Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol gan fudiadau o fewn dalgylch y Cyngor.

Bydd angen llenwi a gyrru:

Ffurflen Gais am Gymorth Ariannol y gellir ei lawr lwytho o wefan y Cyngor neu gael copi trwy gysylltu â’r Clerc;

• Mantolen Ariannol Gyfredol.

at y Clerc: Eleri Davies, Cartrefle, Bryncir, Gwynedd. LL51 9LX neu drwy e-bost i’r cyfeiriad: cyngordolbenmaen@outlook.com

Dyddiad Cau: 31 Rhagfyr 2023.

Ni ystyrir unrhyw gais ar ôl y dyddiad yma.

Fwy o Newyddion & Hysbysebion >>

Y Cyngor