Newyddion

Hysbysiad Archwilio – 23/24

Hysbysiad archwilio
Hysbysiad o benodi’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr
CYNGOR CYMUNED DOLBENMAEN

Y flwyddyn ariannol sy’n dod i ben 31 Mawrth 2024
Dyddiad cyhoeddi: 16 Mehefin, 2024

Bob blwyddyn mae’r cyfrifon blynyddol yn cael eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, caiff unrhyw berson â buddiant gyfle i archwilio a gwneud copïau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati sy’n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2024, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol wrth wneud cais i:

Miss Eleri Davies
Clerc Cyngor Cymuned Dolbenmaen
Cartrefle
Bryncir
Garndolbenmaen
Gwynedd
LL51 9LX

rhwng oriau 18:00 a 20:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener

yn dechrau ar 01 Gorffennaf 2024
ac yn gorffen ar 26 Gorffennaf 2024

O 12 Medi 2024, hyd nes y bydd yr archwiliad wedi’i gwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:

 • yr hawl i holi’r Archwilydd Cyffredinol am y cyfrifon.
 • yr hawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a gwneud gwrthwynebiadau i’r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Yn gyntaf, rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig o wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol. Rhaid rhoi copi o’r hysbysiad ysgrifenedig i’r cyngor hefyd.

Gellir cysylltu â’r Archwilydd Cyffredinol drwy: Archwiliadau Cyngor Cymunedol, Archwilio Cymru, 1 Prifddinas-Chwarter, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ neu drwy e-bost yn communitycouncilaudits@audit.cymru.

Mae’r archwiliad yn cael ei gynnal o dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Arwyddwyd: Rh. E. Davies    Dyddiad: 16/06/2024

Hysbysiad Archwilio 2023-24

Hysbysiad Archwilio – 23/24
Darllenwch fwy

Audit notice – 23/24

Audit notice
Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights
CYNGOR CYMUNED DOLBENMAEN

Financial year ending 31 March 2024
Date of announcement: 16/06/2024

Each year the annual accounts are audited by the Auditor General for Wales. Prior to this date, any interested person has the opportunity to inspect and make copies of the accounts and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts etc relating to them for 20 working days on reasonable notice. For the year ended 31 March 2024, these documents will be available on reasonable notice on application to:

Miss Eleri Davies
Clerc Cyngor Cymuned Dolbenmaen
Cartrefle
Bryncir
Garndolbenmaen
Gwynedd
LL51 9LX

between the hours of 18:00 and 20:00 on Monday to Friday
commencing on 01 July 2024
and ending on 26 July 2024

From 12 September 2024, until the audit has been completed, Local Government Electors and their representatives also have:

 • the right to question the Auditor General about the accounts.
 • the right to attend before the Auditor General and make objections to the accounts or any item in them. Written notice of an objection must first be given to the Auditor General. A copy of the written notice must also be given to the council.

The Auditor General can be contacted via: Community Council Audits, Audit Wales, 1 Capital Quarter, Tyndall Street, Cardiff, CF10 4BZ or by email at communitycouncilaudits@audit.wales.

The audit is being conducted under the provisions of the Public Audit (Wales) Act 2004, the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 and the Auditor General for Wales’ Code of Audit Practice.

Signed: Rh. E. Davies       Dated: 16/06/2024

Audit Notice 2023-24

Audit notice – 23/24
Darllenwch fwy

Cyfarfod Blynyddol 2024

Cyngor Cymuned Dolbenmaen

HYSBYSIAD O GYFARFOD BLYNYDDOL

HYSBYSIR TRWY HYN

y cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Dolbenmaen yn Neuadd Garndolbenmaen, ar nos Iau’r 9fed o Fai am 7 o’r gloch yr hwyr.

Cynhelir y cyfarfod drwy gyfrwng y Gymraeg. Gofynnir i chi gysylltu ar Clerc – cyngordolbenmaen@outlook.com / 07557125477 cyn y 30ain o Ebrill os bydd angen gwasanaeth cyfieithu arnoch.

*******************

The Annual General Meeting of Dolbenmaen Community Council will be held in Neuadd Garndolbenmaen on Thursday evening 9th May at 7 o’clock.

The meeting will be held through the medium of Welsh. If you wish to attend and require the services of a translator, please contact the Clerk by e-mail or telephone before the 30th of April- cyngordolbenmaen@outlook.com / 07557125477.

Cyfarfod Blynyddol 2024
Darllenwch fwy

Tendrau Cynnal a Chadw

Gwahoddir tendrau gan ymgymerwyr i:-

 • Gynnal a chadw mynwentydd a/neu
 • Cynnal a chadw llwybrau a/neu
 • Torri gwair Cae Chwarae Penmorfa a/neu
 • Mân waith cynnal a chadw yn y gymuned

i ddechrau 1 Mai 2024 am gyfnod o flwyddyn gyda’r opsiwn o estyniad am 2 flynedd ychwanegol.

Dyddiad cau tendrau 31 Mawrth 2024.

Am fanylion pellach o’r gwaith a chopi o’r dogfennau tendr, cysylltwch gyda’r Clerc:  Eleri Davies, Cartrefle, Bryncir, Garndolbenmaen, LL51 9LX. Ffôn: 07557125477 (ar ôl 6yh) neu e-bost: cyngordolbenmaen@outlook.com

Tendrau Cynnal a Chadw
Darllenwch fwy

Maintenance Tenders

Tenders are invited from undertakers to:-

 • Maintain Cemeteries and/or
 • Public Footpaths and/or
 • Mowing of the playground in Penmorfa and/or
 • Minor maintenance in the community

to commence 1 May 2024 for a period of one year with the option of an extension for an additional 2 years.

Tender deadline 31 March 2024.

For further details of the work and a copy of the tender documents, please contact the Clerk: Eleri Davies, Cartrefle, Bryncir, Garndolbenmaen, LL51 9LX. Phone: 07557125477 (after 6pm) or by e-mail: cyngordolbenmaen@outlook.com

Maintenance Tenders
Darllenwch fwy

Ceisiadau am Gymorth Ariannol

Gwahoddir ceisiadau am gymorth ariannol gan fudiadau o fewn dalgylch y Cyngor.

Bydd angen llenwi a gyrru:

Ffurflen Gais am Gymorth Ariannol y gellir ei lawr lwytho o wefan y Cyngor neu gael copi trwy gysylltu â’r Clerc;

• Mantolen Ariannol Gyfredol.

at y Clerc: Eleri Davies, Cartrefle, Bryncir, Gwynedd. LL51 9LX neu drwy e-bost i’r cyfeiriad: cyngordolbenmaen@outlook.com

Dyddiad Cau: 31 Rhagfyr 2023.

Ni ystyrir unrhyw gais ar ôl y dyddiad yma.

Ceisiadau am Gymorth Ariannol
Darllenwch fwy

Applications for Financial Assistance

Applications are invited from organisations within the Council area for financial assistance.
You will need to complete and send an:

Application Form for Financial Assistance which can be downloaded from the Council’s website or a copy can be received by contacting the Clerk, and

• A current Balance Sheet.

To: Eleri Davies, Clerk, Cartrefle, Bryncir, Gwynedd. LL51 9LX or by e-mail: cyngordolbenmaen@outlook.com.

Closing date for all applications 31 December 2023. Any applications received after this date will not be considered.

Applications for Financial Assistance
Darllenwch fwy

Notice of Annual General Meeting

The Annual General Meeting of Dolbenmaen Community Council will be held in Y Ganolfan, Pentrefelin, on Thursday evening 4th May at 7 o’clock.

The meeting will be held through the medium of Welsh. If you wish to attend and require the services of a translator, please contact the Clerk by e-mail or telephone before the 26th of April- cyngordolbenmaen@outlook.com / 07557125477.

Notice of Annual General Meeting
Darllenwch fwy